Header Ads


2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU

Dünyanın her ülkesinde mutlaka eylemler olur, haklar aranır, şikayetler haykırılır ve sonuç olarak polis, asker veya namı diğer kolluk güçleri tarafından iş uzarsa ya da daha uzamadan güç kullanılmaya başlanır, kalabalıklar dağıtılır, içlerinden ibretlik olsun diye bir kaç yüzü gözaltına alınır ve sonra bakmışsınız ki ülke içinde ve dışında yeterli destek bulamamış ise bir heyecan dalgası olarak kalmıştır. Destek bulduğunda ise kimi ülkeler için daha iyi yönetimler ve gelişim olurken kimi ülkeler içinse gizli sömürgeler ve kukla yönetimler olmaktan öteye gidemeyen halk hareketleri olur. Kaş yapayım derken göz çıkartmak deyimi böyle durumlar için söylenmiş gibi...

Ülkemizde Gösteri ve Yürüyüş kanununa kısaca göz atmak lazım aslında:
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU

Kanun Numarası       : 2911
Kabul Tarihi         : 6/10/1983
Yayımlandığı R Gazete: Tarih :  8/10/1983  Sayı : 18185
Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5  Cilt: 22  Sayfa: 662
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
Madde 3 - Herkes, önceden izin almaksızın, bu Kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.
   Yabancıların, 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemeleri ve Türk vatandaşları tarafından düzenlenecek toplantı veya yürüyüşte topluluğa hitap etmeleri, afiş, pankart, döviz, resim, flama, levha, araç ve gereçler taşımaları İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
 ALTINCI BÖLÜM
Yasaklar ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Amaç dışı toplantı ve gösteri yürüyüşü
Madde 21 - Dernekler, vakıflar, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler.
Yasak yerler
Madde 22 - Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.
   Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur.
Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri
Madde 23  - a) 9 ve 10 uncu madde hükümlerine uygun biçimde bildirim verilmeden veya toplantı veya yürüyüş için belirtilen gün ve saatten önce veya sonra;
b) Ateşli silahlar veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici aletler veya taş, sopa, demir ve lastik çubuklar, boğma teli veya zinciri gibi bereleyici ve boğucu araçlar veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler veya her türlü sis, gaz ve benzeri maddeler ile kanunların suç saydığı nitelik taşıyan afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç ve gereçler taşınarak veya bu nitelikte sloganlar söylenerek veya ses cihazları ile yayınlanarak,
c) 7’nci madde hükümleri gözetilmeksizin,
d) 6 ve 10’uncu maddeler gereğince belirtilen yerler dışında,
e) 20’nci maddedeki yöntem ve şartlara ve 22’nci maddedeki yasak ve önlemlere uyulmaksızın,
f ) 4 üncü madde ile Kanun kapsamı dışında bırakılan konularda kendi amaç, kural ve sınırları dışına çıkılarak,
g) Kanunların suç saydığı maksatlar için,
h) Bildirimde belirtilen amaç dışına çıkılarak,
i) Toplantı ve yürüyüşün 14, 15, 16, 17 ve 19 uncu maddelere dayanılarak yasaklanması veya ertelenmesi halinde tespit edilen erteleme veya yasaklama süresi sona ermeden,
j) 13 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre hükümet komiserince toplantının sona erdirildiği halde,
k) 21 inci madde hükmüne aykırı olarak,
l) 3 üncü maddenin 2’nci fıkrası hükmüne uyulmadan,
Yapılan toplantılar veya gösteri yürüyüşleri Kanuna aykırı sayılır.
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2911.pdf
 Şimdi yasaya bakıldığında Herkesin hakkı var ve bu hak yasalarla güvence altına alınmış. Fakat bu yasalarda  diyor ki sizin yaptığınız toplantı ve yürüyüş ve gösteriniz şu şartlar içinde olmalı yoksa kanuna aykırı olmaktadır. İşte bu yasak olan davranışlar aslında molotof atanların, yeni moda olan havai fişek patlatanların, delici kesici aletlerle, taşlarla sopalarla ortaya çıkmasını, gösteri, toplanma ve yürüyüş alanları dışına çekilmek istenmesinin nedenleri bir bir açık bir hal alıyor. 

Kısacası siz haklarınızı düzgünce yasalar içinde kullanmak isteseniz bile eninde sonunda birileri sizin bu yaptığınız haklılık mücadelesini bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu durumda ortaya çıkan her türlü kargaşa, provokasyon sahiplerinin aslında kimler ve kimlere hizmet ettiği de gün gibi açık ve net.

Bu yaşanan tüm olaylardan anlaşılanlar gösteri, toplantı ve yürüyüş yapmak istenildiğinde mutlaka ve mutlaka 2911 sayılı "TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU" herkese dağıtılmalı ve duyurular ile anlatılmalıdır.


Aksi halde kışkırtılmaya müsait olan insan yapısı haklılıkları haksız noktalara getirmekte üstüne yoktur. Bunu bilen ama gücünü kötüye kullanan iktidar sahipleri ya da iktidar olmak isteyenler tarafından hep suistimal edilecektir.

Son olarak eli sopalı, taşlı, silah sayılabilecek her türlü madde taşıyan her grubun ve kişinin anında yasalara uygun şekilde tutuklanması gerekmektedir yasalarımıza göre. Yasa dahilinde olan alanlarda ve sürelerde toplantı, gösteri yürüyüşü hakkına sahibiz. Televizyonlarda yayınlanan eli sopalı kişilere polis müdahalesi dışında tutuklama olmaması bariz bir görevi kullanmama ve suça göz yummaktır.

Suç işleyenlerin yakalanmasıMadde 25 - Topluluk içinde suç işleyenleri ve suçluları yakalamak için 24 üncü maddede belirtilen emir ve ihtarların yapılmasına gerek yoktur. 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2911.pdf
Yasaya aykırı davranışta bulunanları polise şikayet edip onların görevlerini yapmasını sağlatmak ise yine biz vatandaşlara düşmektedir. 

Düşünmek ve Paylaşmak Dileğiyle...

Hiç yorum yok

YORUM BIRAKMAK DÜŞÜNMEK VE PAYLAŞMAK İLE İÇ İÇEDİR. LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİNİZİ PAYLAŞIN. YORUMLARINIZLA DAHA ÇOK PAYLAŞILALIM.

www.nerdenduydun.com. Blogger tarafından desteklenmektedir.